Ventilationskontroll: Vikten av OVK-besiktning i Ängelholm

14 maj 2024 Maja Bergman Lindberg

editorial

I Ängelholm, liksom på andra håll i Sverige, utgör ett välfungerande ventilationssystem en avgörande faktor för inneklimatets kvalitet. Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) är därför en viktig del i förvaltningen av fastigheter för att säkerställa att inomhusmiljön är både hälsosam och energieffektiv. Denna artikel utforskar inte bara betydelsen av OVK utan också vilka konsekvenser en utebliven kontroll kan ha för såväl boende som för fastighetsägare.

Ventilationens roll i vår vardag

Ett bra ventilationssystem är avgörande för att skapa ett hälsosamt och behagligt inomhusklimat. Det bidrar till att minska koncentrationen av skadliga partiklar och gaser, reglerar luftfuktigheten och förhindrar mögel och dålig lukt. Speciellt i städer som Ängelholm, där skillnaderna mellan årstiderna är stora, kan ett anpassningsbart ventilationssystem göra stor skillnad i människors vardagskomfort. Dessutom bidrar effektiva ventilationssystem till lägre energikostnader, eftersom de ser till att värme och kyla cirkulerar på ett optimalt sätt.

ovk ängelholm

Vad innebär en obligatorisk ventilationskontroll (OVK)?

OVK infördes i Sverige 1991 som en del av Boverkets föreskrifter. Kontrollen måste genomföras regelbundet av behöriga kontrollanter och är ett sätt för fastighetsägare att försäkra sig om att deras ventilationssystem uppfyller fastställda krav. I Ängelholm, som i resten av landet, är det fastighetsägarens ansvar att se till att OVK utförs och att eventuella brister åtgärdas. Om ventilationssystemet inte klarar av kontrollen måste ägaren vidta de åtgärder som krävs för att systemet ska bli godkänt. Det finns flera typer av fastigheter som måste genomgå OVK, inklusive flerbostadshus, offentliga byggnader och arbetsplatser. Tidsintervallerna mellan kontrollerna varierar beroende på vilken typ av byggnad det handlar om och när systemet senast godkändes. Att regelbundet genomföra dessa kontroller är inte bara juridiskt bindande utan tjänar också till att förlänga byggnadens livslängd och säkerställa en hög livskvalitet för dess användare.

Fördelar och konsekvenser

Genomförandet av OVK-besiktning ängelholm ger upphov till flera fördelar. Det främsta är att man säkerställer en sund och säker miljö för de boende eller de som använder byggnaden. En kontrollerad och godkänd ventilation bidrar inte bara till människors hälsa utan även till skydd av byggnadens struktur, eftersom ett fuktigt och dåligt ventilerat hus snabbare förfaller. Däremot kan det finnas konsekvenser om man försummar att utföra OVK. Förutom det uppenbara hälsoriskerna och obekvämligheten för användarna, kan det leda till juridiska och ekonomiska följdverkningar för fastighetsägaren. Det kan röra sig om allt från böter till tvångsförsäljning av fastigheten om det visar sig att bristerna inte åtgärdas i enlighet med Boverkets föreskrifter. Ett annat problem är risken för energislöseri. Ett ineffektivt ventilationssystem kan leda till onödigt höga uppvärmningskostnader om vintern och ökad användning av luftkonditionering under sommaren. Detta är inte bara dåligt för privatekonomin, utan också för miljön, då energiförbrukningen ökar.

Fler nyheter